18.12.2018.
Start arrow Publicystyka arrow RӯA THUN - CZERWONA RӯA
RӯA THUN - CZERWONA RӯA Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Oceny: / 2
Kiepskiwietny 
Autor: Aleksander Szumanski   
07.01.2018.

RÓA MARIA THUN - CZERWONA RÓA

 

Róa Thun z domu Woniakowska, wac. Róa Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein ur. 13 kwietnia 1954 w Krakowie – polska dziaaczka organizacji pozarzdowych, publicystka; bya dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, posanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji.

W 1979 ukoczya filologi angielsk na Uniwersytecie Jagielloskim . Jej praca magisterska powicona bya dramatom Oscara Wilde’a.

 

OKRES PRL

 

W drugiej poowie lat 70. dziaaa w opozycji demokratycznej w Krakowie. Bya zwizana z dominikaskim duszpasterstwem akademickim Beczka, z którego wywodzia si cz póniejszego rodowiska Studenckiego Komitetu Solidarnoci. W okresie 1978–1979 penia funkcj rzecznika SKS, wspópracowaa te z Komitetem Obrony Robotników. Wraz z m.in. Józefem Baranem i Bogusawem Sonikiem naleaa do sygnatariuszy listu do Amnesty International, opisujcego represje wobec niezalenych grup studenckich w PRL. W okresie pierwszej pielgrzymki Jana Pawa II do Polski w czerwcu 1979 wspóorganizowaa niezalene biuro prasowe, w którym m.in. informowaa dziennikarzy zachodnich o celach i dziaalnoci opozycji demokratycznej oraz o sytuacji Kocioa w Polsce. Zajmowaa si organizacj tzw. Uniwersytetu Latajcego oraz spotka dyskusyjnych dziaaczy opozycyjnych, kolportowaa wydawnictwa niezalene.

 

POBYT ZA GRANIC

 

W latach 1981–1991 przebywaa za granic, gównie w Niemczech, a w okresie 1989–1991 w Nepalu. Bya uczestnikiem konferencji we Francji i w Niemczech, powiconych sytuacji w Polsce i wyjaniajcych to polityczno-spoeczne po ogoszeniu stanu wojennego. Przekazywaa m.in. zachodnim mediom informacje o sytuacji politycznej w Polsce, pomagaa przebywajcym na Zachodzie dziaaczom „Solidarnoci”. Wspóorganizowaa i uczestniczya w transportach humanitarnych do kraju, a take pomagaa przy organizacji stoisk wydawnictw drugiego obiegu na Midzynarodowych Targach Ksiki we Frankfurcie. Z upowanienia krakowskiego oddziau NSZZ „Solidarno” uczestniczya w pierwszym (po 13 grudnia 1981) spotkaniu dziaaczy zwizku w Brukseli. Zawodowo pracowaa jako tumacz, bya autork recenzji ksiek dla Herder Verlag.

 

III RP

 

Od 1992 do 2005 penia funkcj dyrektora generalnego, a nastpnie prezesa zarzdu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W tym czasie bya wspóorganizatork sieci proeuropejskich organizacji pozarzdowych. Pomysodawczyni konferencji, spotka naukowych i publicznych (np. tzw. "Parada Schumana"), imprez masowych, szkole i debat organizowanych przez t fundacj. Jest autork tekstów publicystycznych i wystpie konferencyjnych w Polsce, Francji, Niemczech i innych krajach europejskich, dotyczcych przewanie tematyki integracji europejskiej, drukowanych w pracach zbiorowych i periodykach.

W latach 1998–2000 sprawowaa mandat radnej Gminy Warszawa-Centrum. Wchodzia w skad Narodowej Rady Integracji Europejskiej istniejcej przy Prezesie Rady Ministrów, Grupy Refleksyjnej dla Przyszoci Unii Europejskiej przy Prezydencie RP. Organizowaa Forum w. Wojciecha oraz zjazd „Dokd idziesz Europo?” (w 2002 w Gnienie). W latach 2002–2003 naleaa do grupy ekspertów przy przedstawicielu Rady Ministrów do Konwentu Europejskiego, minister Danucie Hübner.

W okresie przedreferendalnym w 2003 bya inicjatork i wspóorganizatork licznych spotka publicznych. Wspieraa powstawanie szkolnych klubów europejskich oraz szkó noszcych imi Roberta Schumana, a take organizowaa Inicjatyw Obywatelskiej „TAK w Referendum”.

Naley do Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) w Warszawie, wchodzc (2003–2004) w skad zarzdu tej organizacji. Dziaa w Stowarzyszeniu Francja-Polska dla Europy, Stowarzyszeniu Przyjació Muzeum Emeryka Czapskiego w Krakowie oraz stowarzyszeniu Szkoa Liderów. W latach 90. zwizana z Uni Demokratyczn i nastpnie z Uni Wolnoci (bya czonkiem rady krajowej tej partii).

W 2005 obja stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

7 czerwca 2009 zostaa wybrana na posank do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej w okrgu obejmujcym województwa maopolskie i witokrzyskie. 17 lipca tego samego roku wstpia do PO. Po rozwizaniu przez wadze krajowe PO maopolskich struktur bya komisarzem krakowskiej PO. Penia t funkcj do marca 2010, gdy nowym przewodniczcym zosta ukasz Gibaa. W maju tego samego roku bez powodzenia ubiegaa si o stanowisko przewodniczcej regionu. W 2014 z powodzeniem ubiegaa si o reelekcj w wyborach europejskich, uzyskujc mandat deputowanej do PE VIII kadencji. Obja funkcj przewodniczcej grupy roboczej ds. jednolitego rynku cyfrowego. W Parlamencie Europejskim wesza w skad Komisji Rynku Wewntrznego i Obrony Konsumentów. Doczya równie do Spinelli Group, inicjatywy dziaajcej na rzecz federalizacji Unii Europejskiej..

 

ODZNACZENIA

 

- Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003

-Chevalier Legii Honorowej – Francja, 2015, dekoracja 2016

 -Order Narodowy Zasugi – Francja, 2004

- Ufficiale Orderu Zasugi Republiki Woskiej – Wochy, 2005

 

WYRÓNIENIA

 

Wyróniona Medalem Europejskim (przyznawanym przez Business Center Club i Urzd Komitetu Integracji Europejskiej), Nagrod Europejsk Fundacji Schumana, Nagrod „Elle” oraz Nagrod „Zwierciada”. W 2008 otrzymaa Laur Umiejtnoci i Kompetencji przyznawany przez Regionaln Izb Gospodarcz w Katowicach. W 2011 i w 2013 zdobya nagrod MEP Awards dla najbardziej pracowitych posów Parlamentu Europejskiego w kategorii rynek wewntrzny i ochrona konsumentów, a w 2014 w kategorii polityka internetowa. W 2014 otrzymaa nagrod „Polonicus”.

 

YCIE  PRYWATNE

 

Prawnuczka ekonomisty Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Córka hrabianki Marii Karoliny z domu Plater-Zyberk herbu Plater, pochodzcej z majtku Vabole na terenie Inflant polskich, oraz profesora Jacka Woniakowskiego, inicjatora wydawnictwa „Znak” i prezydenta Krakowa. Od 1981 ona Franza Grafa von Thun und Hohenstein (ur. 1948). Matka trzech córek i syna. Siostra Henryka Woniakowskiego.

Uwagi

 

Na stronach internetowych Instytutu Pamici Narodowej i Parlamentu Europejskiego tosamo Róy Thun zostaa podana wraz z trzema imionami jako Róa Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein .

 

Powyszy biogram pochodzi z polskiej Wikipedii

 

DZIAALNO BIECA RÓY THUN.

LISTA WSTYDU POLAKÓW. ZDRAJCY.

 

Na licie wstydu jest a szeciu europosów PO, którzy gosowali „za” rezolucj przeciwko Polsce. Pierwszym antypolskim bohaterem jest: Micha Boni - TW "ZNAK", nastpnie Danuta Huebner, Danuta Jazowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i  Róa Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein - ona Niemca.

 

Na marginesie aktów drastycznej nielojalnoci i zdrady interesów polskich przez pochodzcych z Polski niektórych europosów, komisarzy, urzdników, czy „króla administracji” Rady Europejskiej (niedawne „popisy” Róy Thun w niemieckiej telewizji, o czym opisa R. Makowski) – trzeba wyjani powody zuchwaej bezkarnoci tych, formalnie tylko – Polaków.

Trzeba wic wiedzie, i unijne traktaty przenosz lojalno europosów w Paramencie Europejskim, urzdników i komisarzy w Komisji Europejskiej i innych osób wykonujcych funkcje w Unii, z pastwa narodowego, z którego pochodz, na struktury UE, unijne interesy i punkt widzenia.

Urzdnicy, europosowie, komisarze itp. dziaajcy w ramach Unii za to traktatowe, obowizkowe przekierowanie lojalnoci s dobrze opacani, ale i silnie chronieni unijnymi immunitetami. Nie poddaj si mu oczywicie urzdnicy z najsilniejszych pastw (szczególnie Niemcy i Francuzi), gdy to oni dyktuj w unijnej organizacji warunki. Nie poddaj si temu przekierowaniu take urzdnicy i europosowie z niektórych innych pastw. Nie poddaj si tej mentalnej, unijnej zwierzchnoci take przedstawiciele Polski w Unii wybrani z list Prawa i Sprawiedliwoci.

Obrzydliwie drastyczne przypadki zdrady narodowych interesów pastw czonkowskich, z których ci urzdnicy i europosowie pochodz, na rzecz interesów unijnych, pozostaj wg traktatów bezkarne. Bo taka jest logika przekierowanej lojalnoci, ma chroni interesy Unii. Przeciwnie, zdrajcy z chorob przekierowanej lojalnoci s przez Uni chronieni, uprzywilejowywani i nagradzani. Kady bowiem akt zdrady swej narodowej Ojczyzny, jest z punktu widzenia interesów unijnych oceniany jako bardzo korzystny, bo „prowspólnotowy”. Kady odruch zdrady wasnego kraju w unijnej organizacji jest bowiem zgodny z istot, celem i kierunkiem ewolucji samej Unii Europejskiej.

Kady akt zdrady przyblia bowiem do zrealizowania unijnej, totalitarnej utopii; do zrealizowania antydemokratycznego celu Unii, jakim jest likwidacja i omieszenie idei pastw narodowych i utworzenie w to miejsce jednego, zunifikowanego obszaru kierowanego – w dzisiejszym planie – przez Niemcy.

Udzia w zdradzie polskich interesów przez osoby funkcjonujce w organizacji unijnej, a pochodzce z Polski – jest niestety bezkarny take z punktu widzenia polskiego prawa.

Traktatem o akcesji z 2003 roku zgodzilimy si – in spe i in blanco – na wszelkie, najbardziej nawet skrajne, przekierowanie lojalnoci polskich urzdników i europosów do totalitarnego, unijnego, politycznego projektu. Strategicznym za celem tego projektu jest pene podporzdkowanie interesów pastw czonkowskich, ich interesów narodowych – interesom wspóczesnej Rzeszy. Przy nadrzdnoci celów i prawa unijnego, polski kodeks karny po podpisaniu Traktatu o akcesji jest raczej bezradny. Takich aktów zdrady przeciwko Polsce dokonywanych na poziomie unijnym – pojciem zdrady pastwa, w Polsce obj ju nie mona.

Dzi, zdrajcy polskich interesów gosujcy, wypowiadajcy si i dziaajcy zagranic przeciwko Polsce, z tej logiki dziaania Unii korzystaj. Zgodnie z podpisanym przez Polsk Traktatem akcesyjnym logicznie uwaaj, e skoro Polska Traktat podpisaa, to na nadrzdno unijnych interesów i lojalnoci na wasnymi – wyrazia zgod.

 

W efekcie wic zdrada interesów polskich w Unii nie jest ju objta polskim prawem karnym. To dlatego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, i po wyraeniu akcesj zgody na nadrzdno interesów wspólnotowych nad narodowymi, po wprowadzeniu podwójnego obywatelstwa i zobowizaniu si Traktatem do przestrzegania ww. „unijnych wartoci”, zdrajcy z Polski mog bezczelnie mówi nam w twarz, e „Unia jest ich domem, a po podpisaniu Traktatu o akcesji Polska i Polacy musz ten fakt respektowa”. Traktaty unijne „uniewinniaj” wic od przestpstwa zdrady wasnej Ojczyzny.

Jak dugo jestemy czonkami UE dziaajcej wedle patologii przekierowanej lojalnoci, moemy jedynie i musimy z cikim sercem i wciekoci przyglda si bezkarnym popisom polskiej targowicy, niegodnej miana Polaka.

 

ANTYPOLSKO BEZ GRANIC RÓY THUN.

POLSKA NA GRANICY WYTRZYMAOCI.

JEDNA KOBIETA WALCZY O SWÓJ KRAJ.

 

„Warszawa. Jesie 2017. Polska odwraca si coraz bardziej od Europy zachodniej. Tak w kadym razie europosanka Platformy Obywatelskiej Róa Thun opisuje drog, która obra kraj dwa lata temu pod impulsem rzdu PiS i któr wci poda” – od tych nieco melodramatycznych sów rozpoczyna si reporta francusko-niemieckiej telewizji „ARTE” o Polsce pod równie melodramatycznym tytuem „Polska na granicy wytrzymaoci. Jedna kobieta walczy o swój kraj ”.

T kobieta jest Róa Thun, która na pocztku reportau siedzi z powan, wrcz „udrczon” min w warszawskim tramwaju.

Co miesic PiS organizuje marsze, podczas których tumy id za czowiekiem, wmawiajcym im, e Polska jest otoczona przez wrogów. To Jarosaw Kaczyski. Prezes PiS znów chce izolowa kraj— rozbrzmiewa w tle gos narratora. Tramwaj mija marsz z okazji miesicznicy Smoleskiej, a Róa Thun tumaczy widzom, e „walczylimy przez dziesitki lat o demokracj w tym kraju”.

A teraz oni (PiS-red.) chc wszystko zniszczy. Jeli tak dalej bdzie Polska stanie si niedugo dyktatur. Nie pozwolimy im na to—mówi europosanka PO. Nastpnie „ARTE” pokazuj j stojc na Krakowskim Przedmieciu ze smutna min i bia ró w rku.

Ci, którzy podaj za Kaczyskim, wierz w to, co on mówi, m.in. w to, e Polska jest zagroona przez Niemcy, imigrantów i UE, i e tylko on i jego partia s w stanie uratowa Polsk— wyjania narrator. Jak zaznacza „Polska jest tymczasem krajem podzielonym, a za pochodem z okazji miesicznicy Smoleskiej odbywa si kontrmanifestacja”.

Ci demonstranci widz w Kaczyski demagoga, który chce ustanowi w Polsce pastwo policyjne. Ci ludzie s regularnie aresztowani i przeladowani, nawet jeli ich demonstracja zostaa wczeniej zgoszona wadzom—twierdzi „ARTE”. Ale na szczcie jest Róa Thun, która „od kilku lat reprezentuje Polsk w Parlamencie Europejskim”.

Ona walczy z przemoc policji i autorytaryzmem pastwa, które wielu przypominaj epok komunizmu. Obecnie europosanka PO jest potrzebna niemal wszdzie

—przekonuje francusko-niemiecka telewizja.

 A nastpnie przedstawia wzruszajc histori licealistów z Ostrowca w województwie witokrzyskim, którzy nie mog ju korzysta z miejscowej wietlicy, bo zaprosili do liceum dzieln pani Ró.

Tego ultrakonserwatywna wadza PiS nie moga tolerowa. Róa Thun mimo tego ich odwiedzi—podkrela „ARTE”. Zdaniem europosanki PO licealici „podjli ogromne ryzyko zapraszajc kogo z opozycji”.

PiS tego nienawidzi. Nie chce te, by zachodnie media mówiy o tym kraju

—przekonuje. Na spotkaniu licealici (jest ich dosownie piciu) skar si, e „s zastraszani przez policj, a szkoa grozi karami dyscyplinarnymi”, bo dyrektor nie yczy sobie tego typu demonstracji politycznych i zapraszania eurpospoów do szkoy.

Europosanka PO obiecuje licealistom, e im pomoe i apeluje do nich, by „nie dali sobie niczego zabroni”.

W demokracji mamy prawo informowa si o polityce, ale moe nie jestemy ju w demokracji?—pyta Thun. Jej zdaniem to „typowe dziaanie dyktatury, która chce, by ludno bya niepoinformowana i niedouczona”.

Mam nadziej, e tym modym ludziom nic si nie stanie —dodaje. Nastpnie „ARTE” pokazuje nasz niestrudzon europosank podczas walki o waciw tre podrczników szkolnych, czyli o „wartoci, których broni ks. Tischner, jak tolerancja i wolno”. A tego brak w pisowskich podrcznikach, gdzie pisze si, „i imigracja moe by dobra ale take prowadzi do problemów w przyszoci”.

Róa Thun robi co moe by szerzy optymizm i stworzy poczucie wspólnoty. Docenia innych takimi jacy s daje si. W dzisiejszej Polsce jednak trudno o optymizm — komentuje narrator, pokazujc europosank PO podczas spotkania z nauczycielami w opusznej, którzy skar si, e PiS odrzuca obcych i nie chce ich zrozumie, a takie rzeczy to „przeraajc lektura, szczególnie dla dzieci”.

Zdaniem „ARTE” Polska potrzebowaaby kogo takiego jak ks. Tischner, który zapobiegby zamkniciu si Polaków w sobie. Zamiast tego „sieje si nienawi, szczególnie w telewizji publicznej”.

Kraj nie patrzy ju w przyszo tylko w przeszo. W telewizji publicznej pokazuje si spoty przypominajce Niemcom ich zbrodnie, w ramach walki o reparacje wojenne. Otwierajc stare rany PiS nawouje do tego, by ponownie ba si Niemiec

—dowiadujemy si z reportau. Zdaniem Rózy Thun nie o reperacje tu jednak chodzi.

Jestem przekonana, e ostatecznym celem PiS-u jest wyprowadzenie Polski z UE. Poniewa Polacy s jednak pro-unijni, rzd podkrca strach przed Niemcami. Chodzi o to, by przekona Polaków, e Unia jest sterowana przez Niemcy a wic grona

—zaznacza europosanka PO. Nie zabrako oczywicie wzmianki o marszu Niepodlegoci 11 listopada, na którym manifestanci oprócz Boga i Ojczyzny mieli domaga si wanie wyjcia Polski z UE. Organizatorzy marszu – jak twierdzi ARTE – regularnie wysyaj naszej bohaterce Róy Thun „pogróki”.

Nastpnie „ARTE” pokazuje europosank w jej domu wraz z mem Franzem von Thun und Hohenstein, Niemcem, którego nazwisko przyja.

Czsto jest z tego powodu atakowana. Ani jedno ani drugie nie chce o tym rozmawia

—zaznacza francusko-niemiecka telewizja. M pani Róy twierdzi jednak, e „bardzo go to wszystko niepokoi”.

Najbardziej martwi mnie to, e oni zamieniaj nienawi do mnie w nienawi do caych Niemiec—mówi europosanka PO. Zdaniem jej ma nienawi ta dzieli kraj i nie pozwala na „znalezienie kompromisów”.

To jest bardzo niszczce—podkrela Franz von Thun und Hohenstein. Róa zamierza jednak dalej walczy, nawet za cen obelg.Poniewa mam takie dugie niemieckie nazwisko jestem atwym celem. To super si nadaje do ataków—mówi europosanka PO. Wedug „ARTE” nie tylko Róa Thun przeciwstawia si wizji Brukseli jako siy okupujcej Polsk ale take wielu innych Polaków, którzy „tak jak ona walczyli o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu”. I nie chc, by Polska oddalia si od Zachodu. To dla których przynaleno do UE „nabraa ostatnio nowego znaczenia”.

Jedna z tych Polek mówi w reportau, e „po raz pierwszy czuje, i Unia Europejska moe gwarantowa nasze bezpieczestwo”.

Cieszymy si, e jest tyle pastw wokó nas, które nas wspieraj, e tworzymy t wspólnot, e jestemy razem—zaznacza kobieta. Do sowa dochodzi take Viviane Reding, bya komisarz UE, która „ledzi z bliska polityczne zmiany w Polsce”.

Sytuacja w Polsce si pogarsza—mówi Reding, a Róa Thun deklaruje, e najgorsze byoby gdyby tacy ludzie jak bya wiceszefowa KE „straciliby zainteresowanie Polsk”.

 

 Polska jest czci naszej europejskiej rodziny, jestemy bardzo nieszczliwi i zaniepokojeni. Ten kraj poda bardzo szybko w bardzo zym kierunku —dodaje Reding. Wedug „ARTE” Róa Thun desperacko usiuje zwróci uwag na sytuacje w Polsce, która coraz czciej robi co jej si podoba, czego Bruksela oczywicie tolerowa nie moe.

Gra nie toczy si tylko o Polsk, ale o ca Europ. Polska chce zniszczy Europ. wiadomie—utrzymuje Reding. Zdaniem „ARTE” polski rzd amie prawo unijne, m.in. wycinajc drzewa w Puszczy Biaowieskiej, a koció katolicki przeszed w caoci na lini PiS. Ksia w swoich kazaniach mówi o Dobrej Zmianie. Tymczasem wadza coraz czciej zakazuje manifestacji opozycji i ogranicza demokracj.

Drzewa w Biaowiey odrosn, ale jest co gorszego: zabrania si nam demonstrowa. A demokracja nie odronie jak te drzewa. Tym bardziej musimy o ni dba

—przekonuje Róa Thun, pod koniec reportau znów w tramwaju.

 Wedug „ARTE” opozycja w Polsce nie daje si zastraszy przez policj, cho wikszo ludzi, którzy przybyli na spotkanie z europosanka PO w Kielcach nie wie jak sprzeciwi si autorytarnemu reimowi. Mimo i s to ludzie starsi z dowiadczeniem komunizmu. A Thun nie potrafi „da im nadziei”.

Jak reagowa na kampani, jak t Gazety Polskiej, której celem jest zrobienie ze mnie niemieckiej nazistki? Zaamujemy si pod kamstwami i personalnymi atakami. Przecie nie mona odpowiada na populizm populizmem, prawda? Wtedy nasze spoeczestwo si cakowicie rozpadnie — mówi Thun.

 

"ONI CHC WSZYSTKO ZNISZCZY"

RÓA THUN Z MʯEM NIEMCEM W WALCE O SWÓJ KRAJ.

 

30-minutowy dokument zatytuowany „Re: Polen vor der Zerreißprobe - Eine Frau kämpft um ihr Land“ opowiada o Polsce pod rzdami Prawa i Sprawiedliwoci. Nasz kraj zosta ukazany jako pastwo, gdzie brutalnie tumi si antyrzdowe manifestacje, a wadza skupiona w rkach Jarosawa Kaczyskiego ogranicza swobody obywatelskie.

Swoist przewodniczk po coraz bardziej antydemokratycznej Polsce jest Róa Thun, posanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

"Róa Thun czsto walczya o swój kraj"

Warto zwróci uwag na zapowied filmu, która pojawia si na stronie stacji Arte w jzyku niemieckim. Opis brzmi: "Róa Thun czsto walczya o swój kraj. Jako bya rzeczniczka Solidarnoci bya istotn wspóuczestniczk przeomu 1989 roku. W 2017 roku znowu musiaa wyj na ulic, poniewa nigdy nie stracia marze, a kurs rzdów PiS znowu prowadzi do systemu autokratycznego".

Skandaliczny film niemieckiej tv publicznej NDR w którym Róa von Thun przedstawia Polsk w najgorszym wietle. To jest zdrada.

 

BOHATERKA CZERWONA RÓA Z BIA RÓ

 

Róa Thun z bia ró w doniach oprowadza widzów po Warszawie. Przebitki ukazuj antyrzdowe protesty zwizane z reform sdownictwa, a take "kontrmiesicznice smoleskie". – O demokracj walczylimy przez dekady. A teraz oni chc j zniszczy? To zmierza w kierunku dyktatury, ale my na to nie pozwolimy – wskazuje polityk PO.

W reportau zwrócono te uwag na kwestie, którymi rzd rzekomo "straszy" Polaków, aby nie straci poparcia. Maj to by m. in. nieustajce zagroenie ze strony Niemiec oraz fala nielegalnej imigracji.

 

 

 

 

OFICJALNA PROPAGANDA?

 

Naley zauway, e kana Arte jest finansowany przez niemiecki rzd. W swoich zaoeniach stacja ma promowa kultur tradycyjn, sztuk, wartociowe reportae oraz kultur niezalen.

 

https://wpolityce.pl/polityka/374683-szczyt-propagandy-jedna-kobieta-walczy-o-swoj-kraj-thun-jako-wojowniczka-o-demokracje-w-tv-arte-najgorsze-byloby-gdyby-zachod-stracil-zainteresowanie-polska-wideo

 

NIEDALEKO SPADA JABKO OD JABONI?

 

Okazuje si, i nie zawsze przysowia s mdroci narodów.

 

Ojciec Róy Thun Jacek Woniakowski (ur. 23 kwietnia 1920 w Biórkowie, zm. 29 listopada 2012 w Warszawie[ – polski historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tumacz literatury piknej, prezydent Krakowa w latach 1990–1991, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego by osob wielce zasuon dla swojej Ojczyzny Polski. Pozostaa o nim chwalebna pami.

Prawnuk Henryka Rodakowskiego, wnuk Jana Gwalberta Pawlikowskiego, przyrodni brat prof. filozofii Karola Tarnowskiego, ojciec m.in. Henryka Woniakowskiego (zastpcy rzecznika prasowego rzdu Tadeusza Mazowieckiego, prezesa wydawnictwa „Znak” w Krakowie), oraz Róy Thun (posanki do Parlamentu Europejskiego).

Tablica na elewacji kamienicy przy ul. Pijarskiej 5 w Krakowie, upamitnia zamieszkiwanie owej kamienicy przez Jacka Woniakowskiego w latach 1950 - 1958 oraz 1981 - 2006

Ucze szkoy francuskiej w szwajcarskim Fryburgu oraz Gimnazjum Sanatoryjnego Mskiego Dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce. Matur uzyska w 1938 roku. Redaktor szkolnego czasopisma „Szczebioty” (1935–1938), m.in. wspólnie z póniejszym pisarzem i reporterem Lucjanem Konem-Wolanowskim. Ukoczy nastpnie Szko Podchorych Rezerwy Kawalerii w Grudzidzu i odby praktyk wojskow w 8. Puku Uanów (1938–1939). Studiowa filologi polsk i filozofi na Uniwersytecie Jagielloskim, prac magistersk obroni w 1951 roku.

W czasie kampanii wrzeniowej zosta ciko ranny. By konspiratorem w „Tarczy”, póniej adiutantem komendanta mieleckiego obwodu AK. Po zakoczeniu II Wojny wiatowej zosta dziennikarzem. Od 1948 roku pracowa w Tygodniku Powszechnym.  Nekrolog Jacka Woniakowskiego (1920-2012) znajduje si przy wejciu do kocioa w. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie

Przewodniczcy Rady Fundatorów Midzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991). Czonek Akademii Europejskiej w Krakowie. Wspózaoyciel Fundacji Judaica.

Zmar w Warszawie w wieku 92 lat. Pochowany 8 grudnia 2012 roku na Cmentarzu lenym w Laskach.

Otrzyma Nagrod Polskiego PEN Clubu im. Mieczysawa B. Lepeckiego (1974) za "Zapiski kanadyjskie", Nagrod Polskiego PEN Clubu im. Mieczysawa Pruszyskiego, Zoty Krzy Zasugi (1974), Nagrod Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1976), Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), Krzy Komandorski Legii Honorowej (1995).

 

5 padziernika 2005 roku, podczas uroczystoci w krakowskim magistracie zosta uhonorowany przez ministra kultury Waldemara Dbrowskiego Zotym Medalem „Zasuony Kulturze Gloria Artis”. Doktor honoris causa Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia). Za ksik "Ze wspomnie szczciarza" otrzyma w grudniu 2008 roku Nagrod Krakowska Ksika Miesica.

 

Postanowieniem z 24 padziernika 2006 roku zosta przez prezydenta Lecha Kaczyskiego za wybitne zasugi dla rozwoju polskiej demokracji, za dziaalno na rzecz dialogu i dobra wspólnego odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

HENRYK WONIAKOWSKI

 

Syn Jacka Woniakowskiego, brat Róy Thun. zastpcy rzecznika prasowego rzdu Tadeusza Mazowieckiego, obecny prezes wydawnictwa „Znak” w Krakowie, wydawcy m.in. polakoerczej, grafomaskiej ksiki Jana Tomasza Grossa "Strach"

"Strach" budzi demony antypolskoci i antysemityzmu - napisa metropolita krakowski kard. Stanisaw Dziwisz.

 

W nocie od wydawcy Henryk Woniakowski pisze:

 

"(...) za Janem T. Grossem sza ju sawa autora ksiki o zbrodni w Jedwabnem, która wzbudzia tak wiele polemik, a zarazem wypenia jedn z biaych  - chocia w istocie swej czarnych - plam w polskiej wiadomoci historycznej. W obecnym tomie Gross stawia kolejny krok i pyta, jak moliwy by w Polsce antysemityzm po Zagadzie?(...)"

 

W swej nocie wydawcy Henryk Woniakowski nie tylko potwierdza "Kamstwo jedwabieskie", ale dodatkowo odpowiada Grossowi na powysze pytanie:

 

"(...) Podczas okupacji niemieckiej miay miejsca zbrodnie na ydach dokonywane   przez Polaków, za bohaterowie chronicy ydów, nieraz ju po wojnie spotykali si ze spoecznym ostracyzmem i ukrywali swoje czyny (...)".

 

ADAM MICHNIK PRZYJACIEL JANA T. GROSSA.

 

W czasie promocji ksiki Jana Tomasz Grossa "Strach" Adam Michnik powiedzia o Kociele i Polakach:

 

"Polacy s jak Koció rzymskokatolicki uczcy obudy, kamstwa, hipokryzji i konformizmu"

https://www.youtube.com/watch?v=QlSsg7QkjrY&t=3s

 

 

Opracowa Aleksander Szumaski "Gos" Toronto

 

Dokumenty, róda, cytaty:

 

- prof. Krystyna Pawowicz

 

https://wpolityce.pl/polityka/374683-szczyt-propagandy-jedna-kobieta-walczy-o-swoj-kraj-thun-jako-wojowniczka-o-demokracje-w-tv-arte-najgorsze-byloby-gdyby-zachod-stracil-zainteresowanie-polska-wideo

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
 
Copyright © 2018 . All rights reserved